Chung cư Mulberry Land tòa A bao gồm 14 căn hộ trên một sàn trong đó:
 – Căn hộ loại 1 phòng ngủ: diện tích 45.77 m²
 – Căn hộ loại 2 phòng ngủ: diện tích 88.83 m², 88.96 m², 90.11 m²
 – Căn hộ loại 3 phòng ngủ: diện tích121.15 m², 118.19 m², 113.17 m²
 – Căn hộ kép: 80.86 m²

Mặt bằng tổng thể tòa A

Mặt bằng chi tiết căn hộ

Căn 1 phòng ngủ

Căn 2 phòng ngủ

Căn 3 phòng ngủ